Štatút a Pravidlá súťaže
Súťaž so značkou Monte
u vybraných prevádzkovateľov sieti predajní COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Súťaž so značkou Monte“ u vybraných prevádzkovateľov sieti predajní COOP JEDNOTA SLOVENSKO, spotrebné družstvo (ďalej len „súťaž”). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

1) Usporiadateľ súťaže v Slovenskej republike
MW PROMOTION s.r.o., so sídlom Komenského 36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 62 01 24, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2364/S (ďalej len „Usporiadateľ “).

Technický servis SMS súťaže zaisťuje spoločnosť goodgames, s.r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 45 612 536, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 65860/B (ďalej len „Servisná spoločnosť“)

2) Objednávateľ súťaže v Slovenskej republike
ZOTT s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 17 333 628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 106131/B (ďalej len „Objednávateľ“).

Tento štatút môže byt pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu Objednávateľa a Usporiadateľa.

Všeobecné pravidlá
3) Súťaž prebieha v období od 9.9.2021 do 22.9.2021 (ďalej len „doba konania súťaže“) v predajniach sieti COOP JEDNOTA SLOVENSKO, spotrebné družstvo. Zoznam predajní je k dispozícii na webovej stránke: https://www.COOP.sk/sk/mapa-predajni

4) Súťaž sa vzťahuje na nasledujúce výrobky Objednávateľa:
Monte 150g
Monte white 150g
Monte -30 percent cukru 150 g
Monte plus cocos 150g

5) Účasť v súťaži je podmienená jednorázovým nákupom minimálne 3 kusov akýchkoľvek výrobkov Monte 150 g zo zoznamu výrobkov podľa bodu 4., ktorý sa uskutoční v mieste konania súťaže v dobe konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup”) a registráciou pokladničného dokladu na súťažnej webovej stránke www.vyhrajteszott.sk alebo zaslaním SMS v predpísanom formáte na telefónne číslo 7409 ( v prípade SMS účasti, účastník súťaže si pokladničný doklad za daný súťažný nákup starostlivo uschová za účelom preukázania uskutočneného súťažného nákupu pri vydaní výhry) Ak sa zúčastní súťaže opakovane, uschová si všetky pokladničné doklady, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil.

6) Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy s uskutočnením nového súťažného nákupu. Každý pokladničný doklad je možné zaregistrovať iba raz.

7) Na pokladničnom doklade musí byť zreteľne viditeľný a preukázateľný súťažný nákup minimálne 3 kusov akýchkoľvek výrobkov Monte 150g, miesto a termín nákupu.

Mechanizmus súťaže

8) Usporiadateľ vložil do súťaže tieto výhry:
Hlavná výhra:
– 3x detský bicykel, z toho 2x model KALEO modrý chlapčenský, 1x model KALEA biely dievčenský, podľa výberu súťažiaceho, každý v hodnote 164 Eur
Ostatné výhry:
– 50x nákupná poukážka COOP Jednota, v hodnote 20 Eur za kus
– 500 x zvonček na bicykel Monte, v hodnote 1,50 Eur za kus

Účastník sa do súťaže môže zapojiť dvoma rovnocennými spôsobmi nasledovne:
a)
Súťažiaci navštívi webovú stránku www.vyhrajteszott.sk a kompletne vyplní súťažný formulár (zadá číslo pokladničného bloku, dátum nákupu v tvare DD/MM/RRRR, kontaktné údaje – meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa), nahrá fotografiu pokladničného bloku, vyberie si, aký typ bicykla si v prípade výhry želá (chlapčenský alebo dievčenský) a formulár odošle.
b)
Súťažiaci zašle SMS na číslo 7409 v tvare: MONTE (medzera) ČÍSLO POKLADNIČNÉHO DOKLADU
(medzera) DD.MM (dátum nákupu – deň a mesiac). Cena spätnej SMS je 0,20 Eur vrátane DPH. Súťažné SMS správy je možné odosielať iba z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov v SR (Orange, Telekom, O2, SWAN Mobile). SMS správy odoslané z neznámych (skrytých) čísel, z internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vylučuje identifikáciu telefónneho čísla odosielateľa, nebudú do súťaže zaradené.

Vyhrávajú vyžrebovaní účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže.

Výhercovia hlavnej výhry a ostatných výhier budú vyžrebovaní 27. 9. 2021 a to náhodným elektronickým systémom spomedzi všetkých obdržaných súťažných formulárov a obdržaných SMS. Vyžrebovaných bude spolu 500 výhercov a 2 náhradníci výhry zvonček Monte, 50 výhercov a 2 náhradníci výhry nákupná poukážka COOP a 3 výhercovia a 2 náhradníci pre hlavnú výhru – bicykel, z toho 2 výhercovia pre chlapčenský a 1 výherca pre dievčenský bicykel, podľa výberu. O výhre je výherca oboznámený Usporiadateľom prostredníctvom mailu, na mailovú adresu, ktorú uviedol vo formulári alebo prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo, cez ktoré sa zapojil formou SMS.

Účastník súťaže je povinný pre preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť kópiu výherného pokladničného dokladu zo súťažného nákupu a to buď už priamo pri vyplnení súťažného formuláru na web stránke www.vyhrajteszott.sk alebo následne po vyzvaní ak sa zapojil prostredníctvom SMS. Pokiaľ výherca riadne a včas nepredloží požadované doklady, alebo ak doklady budú nečitateľné alebo poškodené, alebo ak nebudú celé, nebudú preukazovať uskutočnenie súťažného nákupu v súlade s pravidlami, prípadne z nich bude zrejmé akékoľvek porušenie, či nesplnenie pravidiel tejto súťaže, bude výherca z tejto súťaže vylúčený, výhru nezíska a stratí na ňu akékoľvek právo a na jeho miesto výhercu nastupuje náhradník, ktorý bol vyžrebovaný v žrebovaní.

Výhercom bude výhra zaslaná na adresu, ktorú výherca poskytne Usporiadateľovi potom, čo Usporiadateľ obdrží od výhercu kópiu pokladničného dokladu preukazujúceho súťažný nákup (v prípade zapojenia cez SMS) a osobné údaje výhercu potrebné na odovzdanie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo, ktoré je výherca povinný zaslať na emailovú adresu mwpromotion@mwpromotion.sk, najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre. Po uplynutí tejto lehoty nárok na vydanie výhry zaniká.

Výhry budú odoslané kuriérskou spoločnosťou alebo poštou na adresu uvedenú výhercom najneskôr do 14 pracovných dní po skončení súťaže. Krstné mená a iniciály priezviska výhercov budú uverejnené na webovej stránke www.vyhrajteszott.sk.

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajú v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá.

Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350 Eur. Výhry nepresahujú sumu 350 Eur a preto zdaneniu nepodliehajú.

Výhry sú nepredajné a sú určené iba pre reklamné účely v rozsahu tohto štatútu. Výhry nie je možné ani alternatívne vyplatiť v hotovosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Neodovzdané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, t. j. napr. nebudú zastihnutí ani v náhradnom termíne odovzdania výhry alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo Objednávateľ súťaže použiť ich na iné účely podľa vlastné uváženia.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi, v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania k preprave. Usporiadateľ ani Objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier.

Všeobecné ustanovenia

9) Účastníkom súťaže sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, súťaž je určená pre spotrebiteľov, súťaže sa nemôžu zúčastniť podnikatelia a právnické osoby. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže, Objednávateľa súťaže, Servisnej spoločnosti a zamestnanci siete COOP JEDNOTA SLOVENSKO, spotrebné družstvo a osoby im blízke a zamestnanci ostatných spolupracujúcich spoločností. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že bude mať Usporiadateľ alebo Objednávateľ oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry.

10) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

11) Účastník berie na vedomie a odoslaním súťažného formuláru súhlasí so spracovaním všetkých ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ZOTT s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava , IČO: 17 333 628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 106131/B. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa – spoločnosť MW Promotion s.r.o., so sídlom Komenského 36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 62 01 24, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v Oddieli Sro, vložka č. 2364/S. Sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom č. 181/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.

12) Účastník súťaže má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a na prenosnosť osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa: MW Promotion s.r.o., Komenského 36, 960 01 Zvolen alebo mailom na e-mailovej adrese mwpromotion@mwpromotion.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov pred odovzdaním výhry účastník súťaže stráca nárok na odovzdanie výhry a výhra prepadá v prospech Objednávateľa súťaže. Účastník má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

13) Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kategória osobných údajov: Prevádzkovateľ osobných údajov v dobe trvania súťaže zhromažďuje anonymizované telefónne čísla súťažiacich. Vyžrebovaní výhercovia poskytnú Prevádzkovateľovi osobných údajov svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailová adresa a telefónne číslo na účely preverenia platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a doručenia výhier.

Účel spracovania osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov súťažiacich a vyžrebovaných výhercov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikácie výhercu a odovzdanie výhry.

Doba spracúvania osobných údajov: Po uskutočnení žrebovania Usporiadateľ neuchováva anonymizované telefónne čísla súťažiacich. Osobné údaje výhercov budú uchované po dobu 60 dní po odovzdaní výhry pre účely riešenia prípadných sťažností. Po uplynutí tejto lehoty budú bez zbytočného odkladu zlikvidované. Žiadne z poskytnutých údajov nie sú predmetom presunu do iných krajín.
Súbory cookies a ďalšie technológie
Webové stránky a e-mailové správy Usporiadateľa a Organizátora súťaže môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto pomáhajú Usporiadateľovi a Organizátorovi lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií, ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádza Usporiadateľ a Organizátor ako s osobnými údajmi. Ak chcete zakázať súbory cookies pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do Nastavení webového prehliadača, kde môžete meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookies.

14) Vymáhanie účasti v súťaži a výhier súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

15) Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu najbližšie.

16) Usporiadateľ a Objednávateľ súťaže si vyhradzujú právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.vyhrajteszott.sk

17) Úplné pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.vyhrajteszott.sk.

18) Tento štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom Usporiadateľ súťaže a Objednávateľ súťaže obdrží po jednom z nich.

Copyright 2021 Monte

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings