Štatút a Pravidlá súťaže
Súťaž so značkou Zott
u vybraných prevádzkovateľov sieti predajní COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Súťaž so značkou Zott“ v sieťach predajní COOP JEDNOTA SLOVENSKO, spotrebné družstvo (ďalej len „súťaž”). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

1) Usporiadateľ súťaže v Slovenskej republike
MW PROMOTION s.r.o., so sídlom Komenského 36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 62 01 24, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 2364/S (ďalej len „Usporiadateľ “).

Technický servis SMS súťaže zaisťuje spoločnosť goodgames, s.r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 45 612 536, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 65860/B (ďalej len „Servisná spoločnosť“).

2) Objednávateľ súťaže v Slovenskej republike

ZOTT s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 17 333 628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 106131/B (ďalej len „Objednávateľ“).

Tento štatút môže byt pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu Objednávateľa a Usporiadateľa.

Všeobecné pravidlá

3) Súťaž prebieha v období od 2.9.2022 do 30.9.2022 (ďalej len „doba konania súťaže“) v predajniach sieti COOP JEDNOTA SLOVENSKO, spotrebné družstvo. Zoznam predajní je k dispozícii na webovej stránke: https://www.COOP.sk/sk/mapa-predajni
4) Súťaž sa vzťahuje na nasledujúce značky a výrobky Objednávateľa:

5) Účasť v súťaži je podmienená jednorázovým nákupom akejkoľvek kombinácie výrobkov zo zoznamu podľa bodu 4, ktorého kumulatívna hodnota bude najmenej 5 Eur (vrátane DPH) a ktorý sa uskutoční v mieste konania súťaže v dobe konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup”) a registráciou pokladničného dokladu na súťažnej webovej stránke www.vyhrajteszott.sk alebo zaslaním SMS v predpísanom formáte na telefónne číslo 7409 (v prípade SMS účasti, účastník súťaže si pokladničný doklad za daný súťažný nákup starostlivo uschová za účelom preukázania uskutočneného súťažného nákupu pri vydaní výhry). Ak sa zúčastní súťaže opakovane, uschová si všetky pokladničné doklady, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil. V prípade, že hodnota nákupu výrobkov Zott na jednom pokladničnom doklade dosiahne akékoľvek násobky hodnoty súťažného nákupu (napríklad 10 Eur, 15 Eur a pod.) bude súťažiaci s jedným pokladničným dokladom zaradený do žrebovanie len 1x. Každé zaradenie do súťaže je podmienené jedným samostatným pokladničným blokom podľa podmienok uvedených vyššie.

6) Účastník súťaže sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy s uskutočnením nového súťažného nákupu. Každý pokladničný doklad je možné zaregistrovať iba raz.

7) Na pokladničnom doklade musí byť zreteľne viditeľný a preukázateľný súťažný nákup akejkoľvek kombinácie výrobkov zo zoznamu podľa bodu 4), ktorého kumulatívna hodnota bude najmenej 5 Eur (vrátane DPH), miesto a termín nákupu.

Mechanizmus súťaže

8) Usporiadateľ vložil do súťaže tieto výhry:
Hlavná výhra:
– 1x americká chladnička Samsung podľa popisu: Americká chladnička dvojdverová, energetická trieda F, klimatická trieda SN-T, objem chladničky 359l, objem mrazničky 175l v hodnote 998,90 Eur (vrátane DPH) plná Zott produktov v hodnote 100 Eur, celková hodnota hlavnej výhry je 1098,90 Eur (vrátane DPH)
Ostatné výhry:
– 10 x chladiaci box Polarbox 20l, rôzne farby, v hodnote 38,90 Eur za kus (vrátane DPH)
– 50 x nákupná poukážka COOP Jednota, v hodnote 20 Eur za kus (vrátane DPH)

Účastník sa do súťaže môže zapojiť dvoma rovnocennými spôsobmi nasledovne:
a)
Súťažiaci navštívi webovú stránku www.vyhrajteszott.sk a kompletne vyplní súťažný formulár (zadá číslo pokladničného bloku, dátum nákupu v tvare DD/MM/RRRR, kontaktné údaje – meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa), nahrá fotografiu pokladničného bloku a formulár odošle.
b)
Súťažiaci zašle SMS na číslo 7409 v tvare: ZOTT (medzera) ČÍSLO POKLADNIČNÉHO DOKLADU
(medzera) DD.MM (dátum nákupu – deň a mesiac). Cena spätnej SMS je 0,20 Eur vrátane DPH. Súťažné SMS správy je možné odosielať iba z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov v SR (Orange, Telekom, O2, SWAN Mobile). SMS správy odoslané z neznámych (skrytých) čísel, z internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vylučuje identifikáciu telefónneho čísla odosielateľa, nebudú do súťaže zaradené.

S jedným pokladničným dokladom je možné zapojiť sa iba raz buď prostredníctvom web stránky www.vyhrajteszott.sk alebo prostredníctvom SMS. Duplicitné zapojenie do súťaže oboma spôsobmi s jedným a tým istým pokladničným dokladom je považované za porušenie podmienok súťaže.

Vyhrávajú vyžrebovaní účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže.

Výhercovia hlavnej výhry a ostatných výhier budú vyžrebovaní 3. 10. 2022 a to náhodným elektronickým systémom spomedzi všetkých obdržaných súťažných formulárov a obdržaných SMS. Vyžrebovaných bude spolu 50 výhercov a 5 náhradníkov výhry nákupná poukážka COOP, 10 výhercov a 2 náhradníci výhry chladiaci box Polarbox 20l a 1 výherca a 2 náhradníci pre hlavnú výhru – americká chladnička Samsung plná produktov Zott.
O výhre je výherca oboznámený Usporiadateľom prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo, ktoré uviedol vo formulári alebo cez ktoré sa zapojil formou SMS. Telefonicky budú výhercovia kontaktovaní do 4.10.2022. Ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom telefonicky do 5.10.2022 bude kontaktovaný náhradník, ktorý bol vyžrebovaný v žrebovaní.

Účastník súťaže je povinný pre preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť kópiu výherného pokladničného dokladu zo súťažného nákupu a to buď už priamo pri vyplnení súťažného formuláru na web stránke www.vyhrajteszott.sk alebo následne po vyzvaní, ak sa zapojil prostredníctvom SMS. Pokiaľ výherca do 7.10.2022 do 12:00 nepredloží požadované doklady, alebo ak doklady budú nečitateľné alebo poškodené, alebo ak nebudú celé, nebudú preukazovať uskutočnenie súťažného nákupu v súlade s pravidlami, prípadne z nich bude zrejmé akékoľvek porušenie, či nesplnenie pravidiel tejto súťaže, bude výherca z tejto súťaže vylúčený, výhru nezíska a stratí na ňu akékoľvek právo a na jeho miesto výhercu nastupuje náhradník, ktorý bol vyžrebovaný v žrebovaní.

Výhercom bude výhra zaslaná na adresu, ktorú výherca poskytne Usporiadateľovi potom, čo Usporiadateľ obdrží od výhercu kópiu pokladničného dokladu preukazujúceho súťažný nákup (v prípade zapojenia cez SMS) a osobné údaje výhercu potrebné na odovzdanie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo, ktoré je výherca povinný zaslať na emailovú adresu mwpromotion@mwpromotion.sk, najneskôr do 7.10.2022 do 12:00. Po uplynutí tejto lehoty nárok na vydanie výhry zaniká.

Výhry budú odoslané kuriérskou spoločnosťou alebo poštou na adresu uvedenú výhercom najneskôr do 31.10.2022. Krstné mená a iniciály priezviska výhercov budú uverejnené na webovej stránke www.vyhrajteszott.sk najneskôr 10.10.2022.

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajú v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá.

Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350 Eur.

Výhry sú nepredajné a sú určené iba pre reklamné účely v rozsahu tohto štatútu. Výhry nie je možné ani alternatívne vyplatiť v hotovosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Neodovzdané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, t. j. napr. nebudú zastihnutí ani v náhradnom termíne odovzdania výhry alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo Objednávateľ súťaže použiť ich na iné účely podľa vlastné uváženia.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi, v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania k preprave. Usporiadateľ ani Objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier.

Všeobecné ustanovenia

9) Účastníkom súťaže sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, súťaž je určená pre spotrebiteľov, súťaže sa nemôžu zúčastniť podnikatelia a právnické osoby. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže, Objednávateľa súťaže, Servisnej spoločnosti a zamestnanci siete COOP JEDNOTA SLOVENSKO, spotrebné družstvo a osoby im blízke a zamestnanci ostatných spolupracujúcich spoločností. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že bude mať Usporiadateľ alebo Objednávateľ oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry.

10) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

11) Účastník berie na vedomie a odoslaním súťažného formuláru súhlasí so spracovaním všetkých ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ZOTT s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava , IČO: 17 333 628, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 106131/B. Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa – spoločnosť MW Promotion s.r.o., so sídlom Komenského 36, 960 01 Zvolen, IČO: 31 62 01 24, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v Oddieli Sro, vložka č. 2364/S. Sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom č. 181/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.

12) Účastník súťaže má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a na prenosnosť osobných údajov. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa: MW Promotion s.r.o., Komenského 36, 960 01 Zvolen alebo mailom na e-mailovej adrese mwpromotion@mwpromotion.sk. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov pred odovzdaním výhry účastník súťaže stráca nárok na odovzdanie výhry a výhra prepadá v prospech Objednávateľa súťaže. Účastník má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

13) Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kategória osobných údajov: Prevádzkovateľ osobných údajov v dobe trvania súťaže zhromažďuje anonymizované telefónne čísla súťažiacich. Vyžrebovaní výhercovia poskytnú Prevádzkovateľovi osobných údajov svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailová adresa a telefónne číslo na účely preverenia platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a doručenia výhier.

Účel spracovania osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov súťažiacich a vyžrebovaných výhercov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikácie výhercu a odovzdanie výhry.

Doba spracúvania osobných údajov: Po uskutočnení žrebovania Usporiadateľ neuchováva anonymizované telefónne čísla súťažiacich. Osobné údaje výhercov budú uchované po dobu 60 dní po odovzdaní výhry pre účely riešenia prípadných sťažností. Po uplynutí tejto lehoty budú bez zbytočného odkladu zlikvidované. Žiadne z poskytnutých údajov nie sú predmetom presunu do iných krajín.

Súbory cookies a ďalšie technológie

Webové stránky a e-mailové správy Usporiadateľa a Organizátora súťaže môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto pomáhajú Usporiadateľovi a Organizátorovi lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií, ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádza Usporiadateľ a Organizátor ako s osobnými údajmi. Účastník súťaže môže povoliť, zakázať alebo spravovať súbory „cookies“ na web stránke www.vyhrajteszott.sk prostredníctvom špeciálneho potvrdzovacieho okna, ktoré sa objaví užívateľovi pri otvorení web stránky.

14) Vymáhanie účasti v súťaži a výhier súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

15) Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu najbližšie.

16) Usporiadateľ a Objednávateľ súťaže si vyhradzujú právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke www.vyhrajteszott.sk

17) Úplné pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.vyhrajteszott.sk.

18) Tento štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom Usporiadateľ súťaže a Objednávateľ súťaže obdrží po jednom z nich.

V Bratislave, 1.9.2022

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings